ระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ระบบคลังข้อสอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ละปีการศึกษา เพื่อพัฒนาข้อสอบให้มีคุณภาพและสามารถนำไปในการวัดผลการศึกษา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ